ชื่อบริษัท :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บลจ.บัวหลวง")

ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ :

บลจ.บัวหลวง ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ที่ตั้ง :

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ :

02-674-6488

โทรสาร :

02-679-5996

เว็บไซต์ :

www.bblam.co.th

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นายสตีเฟน แทน

กรรมการ

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการ

นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช

กรรมการ

นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว

กรรมการ

นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ