ในการบริหารกองทรัสต์ร่วมกันนั้น บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (KERM) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมจะจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Committee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและกลยุทธ์การลงทุน พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สิน การบริหารจัดการกองทรัสต์ในด้านการดำเนินงานและความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้

ภาพรวมโครงสร้างการบริหารงานของกองทรัสต์