วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
30 มิ.ย. 2563 8,245,196,741.25 9.4327
31 มี.ค. 2563 8,376,294,482.54 9.5827
31 ธ.ค. 2562 8,634,822,862.12 9.8785