17
สิงหาคม 2563

เผยแพร่เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์

14
สิงหาคม 2563

แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลประจำไตรมาส 2 ปี 2563

14
สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

14
สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

14
สิงหาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

14
สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

12
มิถุนายน 2563

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BKER

11
มิถุนายน 2563

แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล

28
พฤษภาคม 2563

แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจำปี 2563

28
พฤษภาคม 2563

แจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล

25
พฤษภาคม 2563

เผยแพร่เอกสารนำเสนอจากงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์

18
พฤษภาคม 2563

แจ้งเปิดให้บริการโครงการศูนย์การค้า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล