การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ รายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด